Rent dricksvatten

Tillgången till rent dricksvatten är en grundförutsättning för ett fungerande och trivsamt boende. Vatten är utan tvekan vårt viktigaste livsmedel och vattnet i hushållet har en avgörande betydelse för att vi ska kunna tillgodose våra mest basala behov. Att ha tillgång till rent vatten är vi svenskar bortskämda med och något som vi ofta tar för givet. Det är lätt att glömma bort att vårt vatten är en känslig resurs som vi bör vara rädda om.

kvinna med ett glas vatten

Kvalitetskrav för dricksvatten

För att ditt kranvatten ska räknas som drickbart måste vissa kvalitetskrav uppfyllas, dessa krav skiljer sig emellertid beroende på var i världen vi befinner oss. Världshälsoorganisationen (WHO) har en fastställt en internationell standard för dricksvatten. Många av världens färskvattentillgångar uppfyller dock inte kraven och kan därmed utgöra en direkt hälsorisk. Inom EU har medlemsländerna kommit överens om ett gemensamt direktiv med minimikrav på dricksvattnets kvalitet. Direktivet innebär att alla medlemsländer måste följa minimikraven, med reservationen att egna strängare nationella krav kan tillåtas. I Sverige sköter Livsmedelsverket dessa bestämmelser, du hittar de på Livsmedelsverkets hemsida. Sveriges kommunala vatten håller i allmänhet en väldigt hög kvalitet men det förekommer en del föroreningar även i dessa.

Uran i dricksvattnet

Uran är en av de föroreningar som vid för höga halter kan utgöra en hälsorisk. Eftersom uran förekommer som en naturlig del i Sveriges berggrund finns också risken att det kan finnas spår i vårt dricksvatten. Själva uranet utgör inget strålningshot utan det är uranets kemiska egenskaper som kan utgöra en hälsofara vid höga halter. Alltför höga halter av uran har påvisat negativ effekt på våra njurar. Vid för höga halter av uran kan du installera ett uranfilter som renar ditt dricksvatten. I Sverige rekommenderar Livsmedelsverket att dricksvatten inte bör innehålla högre uranhalt än 15 mikrogram per liter. Högre halter än så förekommer i vissa kommuner, däribland i Uppsala där vattnet i vissa orter har upp till 53 mikrogram per liter. Undrar du hur det ser ut för dig kan du finna information på din kommuns hemsida. Det går också att göra en vattenanalys om du har egen brunn.